02 Nov 2008
08 Aug 2008
4.27 (11 votes)
Total score: 47
21 May 2008
3.20 (10 votes)
Total score: 32
21 May 2008
3.20 (10 votes)
Total score: 32
21 May 2008
3.40 (10 votes)
Total score: 34
21 May 2008
3.40 (10 votes)
Total score: 34
21 May 2008
3.82 (11 votes)
Total score: 42
21 May 2008
3.73 (11 votes)
Total score: 41
21 May 2008
3.90 (10 votes)
Total score: 39
21 May 2008
3.50 (10 votes)
Total score: 35
21 May 2008
3.30 (10 votes)
Total score: 33
19 May 2008
3.50 (10 votes)
Total score: 35
19 May 2008
09 Nov 2007
2.67 (15 votes)
Total score: 40
09 Nov 2007
2.94 (16 votes)
Total score: 47